اعلام دروس معرفي به استاد

دانشجويان براي اعلام دروس معرفي به استاد  ، اين فرم را تا 93/07/08 روز سه شنبه  تکميل نمايند . اينجا کليک نماييد.