وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ساعت امتحانات

 93/03/07 : تمامي امتحانات در ساعت 14 تشکيل مي گردد و کساني که دو امتحان در يک روز دارند ساعت 13 مراجعه نمايند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.