وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دريافت تاييد انتخاب واحد از سامانه آموزشي

تمام دانشجويان روز چهارشنبه 1393/01/20 ،  از سامانه آموزشي  تاييد انتخاب واحد  خود را مشاهده نمايند، تا از تغييرات احتمالي برنامه ها مطلع گردند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.