وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان و محل حرکت سرویس امتحانات

ساعت حرکت سرویس ها در زمان امتحانات:

 ساعت 11/45می باشد.

 

کسانی که در یک روز 2 امتحان دارند باید یک ساعت زودتر در محل حضور داشته باشند.

ساعت حرکت سرویس برای دو امتحانی ها از مترو صادقیه حداکثر ساعت 10/45می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.