وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک مجاز به انتخاب رشته کارشناسي ارشد 98

دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک که در آزمون کارشناسی ارشد 98، مجاز به انتخاب رشته شده اند، جهت مشاوره انتخاب رشته مي توانند روز شنبه، طبق زمانبندی ذيل مراجعه نمایند:

گروه حسابداری شنبه 98/04/22 ساعت 15
کلیه رشته های مدیریت و مالی شنبه 98/04/22 ساعت 17

 

 کپي کارنامه آزمون کارشناسی ارشد همراه داشته باشيد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.