اخبار

دانشجويان پذيرفته شده استعداد درخشان کارشناسي ارشد مهر 95( فرنوش توکلي - فاطمه قنادي - زهرا کريمي... ادامه

تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت 96 در رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی پرندک
... ادامه

ثبت نام تکمیل ظرفیت 96 در رشته های مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش... ادامه

دانشجویان ورودی جدید و دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند، جهت ثبت... ادامه