عدم تشکیل کلاس دکتر پرتوی - شنبه 18 و یکشنبه 19 فروردین

کلاس های آقای دکتر پرتوی

شنبه 18 فروردین و یکشنبه 19 فروردین

تشکیل نمی شود.